SUPEREROI METODO 1

2 5 4 5 4 6 6 2 3 1 7 1 1 2 3 1 3 5 4 6 2 5 3 4 57

SUPEREROI METODO 1