SUPEREROI METODO 1

1 5 1 2 2 6 4 3 1 2 6 5 3 4 7 3 4 1 3 2 4 5 37

SUPEREROI METODO 1